09.02.1969 – «Προσχωρώ ανεπιφυλλάκτως εις την Εθνικόφρονα παράταξιν»…

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Με το Δημήτρη Μαρούλη

«Δήλωσις» παρασυρθέντος «παρ΄ επιτηδείων Κομμουνιστών», δημοσιευμένη στη 2η σελίδα της εφημερίδας ”ΑΛΗΘΕΙΑ” της Τριπόλεως: «Ο υπογεγραμμένος, δηλώ υπευθύνως ότι κατά το απώτερον παρελθόν εκβιασθείς και παρασυρθείς παρ΄ επιτηδείων Κομμουνιστών του χωρίου μου, προσεχώρησα εις την Κομμουνιστικήν παράταξιν, την οποίαν εψήφιζα μέχρι το έτος 1958.

Έκτοτε όμως αντιληφθείς την πλάνην μου, διεχώρισα την ευθύνην μου με τον Κομμουνισμόν, τον οποίον αποδοκιμάζω και αποκηρύσσω μετ΄ αγανακτήσεως, και προσχωρώ ανεπιφυλλάκτως εις την Εθνικόφρονα παράταξιν.

Ε…….ς Λ. Γ……ς

Ζευγολατιό Τριπόλεως»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *